برنامه‌ی کلاس‌های سالیانه‌ی پایه‌تا کنکور،پایه‌ی یازدهم و دهم

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه پایه تا کنکور
آزمون کنکور آزمایشی زیست شناسی کنکور

مرداد تا فروردین

دکتر عمارلو

۷:۳۰ – ۱۰:۴۵

فیزیک کنکور

(شروع ۱۲ مهر)

استاد شهریاری

۹:۰۰ – ۱۳:۰۰

عربی کنکور

(شروع ۱۸ مهرماه)

استاد واعظی

۹:۱۵ – ۱۰:۴۵

فیزیک کنکور

(شروع ۸ مهرماه)

مهندس عربشاهی

۱۵:۳۰ – ۲۰:۳۰

زیست شناسی کنکور

(شروع ۱۸ تیرماه)

دکتر عمارلو

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

شیمی کنکور

(شروع ۱۵ مهر)

استاد مصلایی

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

ریاضی تجربی کنکور

مرداد تا اردیبهشت

آقای شیب دوست

۱۳:۰۰ – ۱۷:۰۰

ریاضی تجربی کنکور

(شروع ۱۳ مهرماه)

استاد مقدم نیا

۱۱:۰۰ – ۱۴:۳۰

زبان انگلیسی کنکور

(۱۷ آبان تا فروردین)

دکتر کیاسالار

۱۳:۲۵ ۱۵:۱۵

ریاضی تجربی کنکور

(شروع ۱۸ مهرماه)

استاد مقدم نیا

۱۱:۳۰ – ۱۵

دیفرانسیل کنکور

مرداد تا اردیبهشت

استاد عباسپور

۱۶ – ۱۹:۳۰

ریاضی تجربی کنکور

(شروع ۲۵ تیرماه)

استادمقدم نیا

۱۸:۳۰ – ۲۱:۳۰

فیزیک کنکور

مرداد تا اردیبهشت

استاد قزوینیان

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

هندسه تحلیلی کنکور

مرداد تا اردیبهشت

استاد مشفق

۱۳:۰۰ – ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی کنکور

مرداد تا اسفند

دکتر کیاسالار

۱۱:۳۰ – ۱۳:۰۰

دین و زندگی کنکور

مرداد تا فروردین

دکتر کریمی

۱۵:۳۰ – ۱۷:۱۵

زیست شناسی کنکور

(شروع ۱۱ مهرماه)

دکتر عمارلو

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

زیست شناسی کنکور

(شروع اول آبان)

دکتر ظهریان

۱۶:۰۰ – ۲۰:۰۰

ظرفیت کلاس ۱۰-۱۵ نفر خواهد بود

ریاضی تجربی کنکور

(شروع ۱۶ مهرماه)

استاد آریان حیدری

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

دیفرانسیل کنکور

(شروع ۱۵ مهر)

استاد رفعتی

۱۸:۴۵ – ۲۱:۱۵

ریاضیات گسسته کنکور

مرداد تا اردیبهشت

استاد مشفق

۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰

عربی کنکور

(شروع ۲۰ مهرماه)

استاد هورفر

۱۳:۳۰ – ۱۵:۰۰

عربی کنکور

(۱۲ مهرماه تا دی)

استاد ایاد فیلی

۱۷:۳۰ – ۱۹:۵۰

ادبیات و زبان فرسی کنکور

(شروع ۱۱ مهرماه)

دکتر سبطی

۱۵:۳۰ – ۱۸:۱۵

زیست شناسی کنکور

(شروع ۱۶ مهرماه)

دکتر عمارلو

۱۸:۳۰ – ۲۱:۱۵

ادبیات و زبان فارسی کنکور

مرداد تا فروردین

استاد شاهین زند

۱۸:۴۵ – ۲۱:۱۵

فیزیک کنکور

(شروع ۲۰ مهرماه)

استاد مرادخان

۱۶:۰۰ – ۲۰:۳۰

ادبیات و زیان فارسی کنکور

(شروع ۱۹ مهرماه)

دکتر احمدنیا

۱۷:۲۰ – ۱۹:۵۰

شیمی کنکور

مرداد تا اردیبهشت

دکتر بابایی

۱۸:۴۵ – ۲۱:۱۵

ریاضیات گسسته کنکور

(شروع ۲۰ مهرماه)

استاد خطیبی

۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰

زبان انگلیسی کنکور

(تاریخ ۱۹ مهرماه)

دکتر کیاسالار

۲۰:۰۰ – ۲۱۳۰

شیمی کنکور

(تاریخ ۱۱ مهرماه)

استاد مصلایی

۱۸:۴۵ – ۲۱:۱۵

هندسه تحلیلی کنکور

(شروع ۲۰ مهرماه)

استاد خطیبی

۱۸:۰۰ – ۲۰:۰۰

عربی کنکور

(۱۷ آبان تا فروردین)

استاد هورفر

۲۰:۰۰ – ۲۱:۳۰

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه پایه یازدهم
ریاضی دهم و حسابان یک

(۲۸ مهرماه تا فروردین)

استاد مقدم

۱۳:۰۰ – ۱۶:۰۰

ریاضی یازدهم

(۲۷مهر تا فروردین)

استاد غریب دوست

۷:۳۰ -۱۰:۱۵

فارسی دهم-یازدهم

(۲۶ مرداد تا اسفند)

دکتر احمدنیا

۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰

زیست یازدهم

(۲۰ آبان تا فروردین)

دکتر آشنی

۱۸:۴۵ – ۲۱:۰۰

زیست دهم – یازدهم

(۷ مهرماه الی فروردین)

دکتر ظهریان

۱۱:۱۵ – ۱۴

عربی پایه (دهم-یازدهم)

(۱۰ آبان تا بهمن ۱۰ جلسه)

استاد هورفر

۱۷:۳۰ – ۱۹:۰۰

فیزیک یازدهم

(۷مهرماه الی فروردین)

استاد دهقان

۱۴:۰۰ – ۱۶:۳۰

شیمی یازدهم

(۴ آبان الی فروردین)

آقای درخشان

۱۹:۱۰ – ۲۱:۱۵

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه پایه دهم
شیمی دهم

(۲۷ مهرماه الی  فروردین)

آقای درخشان

۱۶:۳۰ – ۱۹:۰۰

فارسی دهم-یازدهم

(۲۶مهرماه تا اسفند)

دکتر احمدنیا

۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰

زیست دهم

(۲ آبان تا فروردین)

دکتر آشتی

۱۶:۱۵ – ۱۸:۳۰

فیزیک هم

(۶ آبان الی اردیبهشت)

استاد دهقان

۱۶:۳۰ – ۱۹:۱۵

ریاضی دهم

(۲۷ مهرماه الی فروردین)

استاد غریب دوست

۱۹:۰۰ – ۲۱:۳۰

عربی پایه (دهم-یازدهم)

(۱۰ آبان تا بهمن ۱۰ جلسه)

استاد هورفر

۱۷:۳۰ – ۱۹:۰۰