۱۹ اردیبهشت

به دلیل تداخل برنامه داشجویان دانکده عمران دانشگاه خواجه نصیر

کلاس های پنجشنبه به شرح ذیل تغییر می کند.