دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس ریاضیات تجربی استاد حیدری در این صفحه بارگذاری می‌شود.

ریاضی بهینه سازی / استاد حیدری

ریاضیات تجربی دوازدهم/ تعریف مشتق/ استاد حیدری

ریاضی کاربرد مشتق قسمت اول- استاد حیدری

ریاضی کاربرد مشتق قسمت دوم- استاد حیدری

جزوات مشتق ، کاربرد مشتق  قسمت اول        قسمت دوم    قسمت سوم    قسمت چهارم

مشخ عید (تکلیف عید)

ریاضی / تست زنی مبحث مشتق ناپذیر / استاد حیدری

ریاضی / ارتباط بین نمودار ها f , f پریم / استاد حیدری

ریاضی / مشتق ناپذیر ها / استاد حیدری

کاربرد مشتق سری ۳ قسمت ۱ استاد حیدری

کاربرد مشتق سری ۳ قسمت ۲ استاد حیدری

ریاضی تجربی مبحث آمار قسمت اول استاد حیدری

ریاضی تجربی مبحث آمار قسمت دوم استاد حیدری

ریاضی بخش پایانی آمار معیار پراکندگی استاد حیدری

جزوه آمار       مجموعه تست آمار

ریاضی- شمارش  – استاد حیدری

ریاضی / جلسه اول مبحث احتمال / استاد حیدری

ریاضی تجربی جلسه دو مبحث احتمال استاد حیدری

ریاضی تجربی شمارش بدون شمردن قسمت دوم استاد حیدری

ریاضی تجربی جلسه سوم مبحث احتمال استاد حیدری

شمارش بدون شمردن – قسمت سوم استاد حیدری

مبحث لگاریتم قسمت ۱- استاد حیدری

مبحث لگاریتم قسمت ۲ – استاد حیدری

مبحث لگاریتم قسمت ۳ – استاد حیدری

بازگشت به بالا