دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس فیزیک کنکور استاد ذهبی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

بزودی بخش‌های بعدی بارگذاری خواهد شد.

 

 

 

فیزیک پایه / استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

فیزیک دوازدهم اثر دوپلر و بازتاب امواج استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث صوت استاد ذهبی    (جزوه)

فیزیک پایه پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی یکنواخت استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)       امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث بازتاب امواج الکترومغناطیسی استاد ذهبی

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۱

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۲

فیزیک دوازدهم قانون شکست نور استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم ادامه شکست نور – فتو الکتریک استاد ذهبی

جزوه فیزیک اتم          جزوه جریان

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۱ استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۲ استاد ذهبی

فیزیک پایه اتصال کوتاه و مدار تک حلقه استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم فصل چهارم آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری قسمت سه استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری قسمت چهار استاد ذهبی

فیزیک پایه اتمام الکتریسیته جاری و شروع مغناطیس استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم ادامه فیزیک اتمی و شروع فیزیک هسته ای استاد ذهبی

جزوه فیزیک هسته ای             جزوه فیزیک مغناطیس

فیزیک پایه انتهای جزوه الکتریسیته جاری مخصوص رشته ریاضی استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه مغناطیس قسمت یک استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه مغناطیس قسمت دو استاد ذهبی

جزوه فیزیک پایه      جزوه فیزیک دوازدهم-ریاضی

فیزیک اتمام فبزیک هسته ای/ آزمایش فتوالکتریک (مخصوص ریاضی) ۱ استاد ذهبی

فیزیک اتمام فبزیک هسته ای/ آزمایش فتوالکتریک (مخصوص ریاضی) ۲ استاد ذهبی

فیزیک سقوط آزاد مخصوص رشته ریاضی استاد ذهبی

فیزیک پایه اتمام القای الکترومغناطیسی قسمت یک استاد ذهبی

فیزیک پایه اتمام القای الکترومغناطیسی قسمت دو استاد ذهبی

فیزیک پایه شار مغناطیسی و القای مغناطیسی استاد ذهبی

جزوه ترمودینامیک             جزوه فیزیک -ویژه ریاضی

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت یک استاد ذهبی

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت دو استاد ذهبی

فیزیک ادامه امواج مکانیکی استاد ذهبی

فیزیک ترمودینامیک قسمت اول استاد ذهبی

فیزیک ترمودینامیک قسمت دوم استاد ذهبی

بازگشت به بالا