اولیای محترم لطفاً  در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به تاریخ ۲۹،۲۸،۲۷ خرداد از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جهت

تعیین نوبت مراجعه حضوری

با شماره‌ تلفن‌های  ۲۲۸۵۸۸۸۶-۲۲۸۶۳۰۵۵  تماس حاصل فرمایید.

هنگام مراجعه حضور دانش‌آموز و یکی از اولیا به همراه مدارک شناسایی و تحصیلی الزامی‌ است.

۴۸۱۲۰۳۷۹۶ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۵۰۴۰۱۲۰۵ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۵۵۶۰۶۹۷۳۴۶ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۲۰۰۲۰۴۱۲۲ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۲۵۰۰۱۱۵۳۰ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۵۰۱۶۳۷۵۴ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۲۱۰۱۹۰۷۵۳ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۷۴۳۵۷۶۶۳۳ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۲۱۳۰۷۹۵۴۷۱ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۵۰۲۱۴۸۲۰ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۷۸۱۰۴۱۲۳۶ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۲۴۹۷۷۵۷۸ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۴۴۱۰۲۸۷۹۹ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۵۰۰۹۶۸۵۲ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۵۰۰۳۱۳۵۱ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی
۱۱۰۲۵۴۵۸۹ دعوت به مصاحبه ثبت نام با ارائه مدارک شناسنامه‌ای و تحصیلی

۲۵۰۲۱۹۴۹۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۰۸۷۲۷۶ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۵۰۰۴۳۷۱۸ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۱۶۰۷۵۱۶۵۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۰۰۲۶۲۲۸۹ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۹۸۰۳۹۲۷۶۸ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۵۲۶۸۱۱۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۰۸۷۷۸۰ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۴۹۵۶۷۳۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۱۲۱۰۴۳۸۰۴ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۵۲۶۰۶۳۴ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۴۷۷۳۹۹۹ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۴۰۹۹۲۲۹۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۱۱۹۷۴۷ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۰۹۴۸۹۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۲۰۶۸۵۲ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۵۰۷۶۶۸۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۲۰۲۳۱۸ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۱۳۲۸۴۰ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۴۱۰۶۰۴۰۴ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۲۰۰۶۳۱۷۳۳ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۴۴۱۱۶۵۹۹۰ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۴۵۵۹۸۹۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۰۰۲۴۲۴۳۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۵۰۰۸۶۹۲۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۷۴۲۱۳۰۷۴۸ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۱۲۷۳۶۵۰۱۹۰ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۲۴۶۶۱۰۴۱ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر
۳۲۴۲۵۹۲۷۳۵ وضعیت علمی متوسط،پذیرش مشروط به مصاحبه حضوری و اخذ تعهد از دانش آموز جهت تلاش بیشتر

نتایج سایر پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد.