نکته و تست فیزیک – استاد مرادخان-دختران-چهارشنبه

In Stock

ویژه دختران

استاد مرادخان

روز چهارشنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۲۹ فروردین ماه

ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۲۱

880,000 تومان