نکته و تست فیزیک استاد یحیوی-پسران-شنبه

In Stock

ویژه پسران

استاد مهدی یحیوی

روز شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: اول اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۱۶:۰۰ – ۲۱:۰۰

950,000 تومان