همایش ادبیات و زبان فارسی-دکتر احمدنیا-دختران

In Stock

همایش ادبیات و زبان فارسی

دکتر احمدنیا

زمان: چهارشنبه ۳۰ خرداد

ساعت برگزاری: ۱۸:۰۰-۸:۰۰

 محل برگزاری: اعلام می شود

250,000 تومان